โครงการวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่


ภาพกิจกรรม

โครงการวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
27 พ.ค. 2563 ห้องประชุม MS309 คณะวิทยาการจัดการ