พัฒนานักศึกษาทางด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ


ภาพกิจกรรม

สาขาการตลาดจัดโครงการพัฒนานักศึกษาเพิ่มความสามารถทางด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ ให้กับนักศึกษา วันที่ 29 ก.ค. 2563 ณ อาคารเรียนคณะวิทยาการจัดการ