โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาของ นศ.หลักสูตรบัญชี


ภาพกิจกรรม

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม MS400 คณะวิทยาการจัดการ