โครงการ Update TFRS for NPAES โดยหลักสูตรบัญชี


ภาพกิจกรรม

นักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ชั้นปีที่ 4
จัดโครงการ Update TFRS for NPAES ตามทันหลักการปัจจุบันที่สำคัญของมาตรฐานการายงานทางการเงิน 🗓วันอาทิตย์ ที่ 11 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม MS 400 อาคารเรียนรวมคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยพบกับ วิทยากร อาจารย์ สุรเดช เล็กแจ้ง ที่รู้จักกันในนาม ผู้ดูแลเพจภาษีรู้ไว้ได้เปรียบ .. ถ่ายภาพโดย นศ.หลักสูตรบัญชีบัณฑิต