โครงการอบรม “รู้บัญชีภาษี SMEs ฝ่าวิกฤต COVID-19”


ภาพกิจกรรม

นักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
จัดโครงการอบรม “รู้บัญชีภาษี SMEs ฝ่าวิกฤต COVID-19”
🗓วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563
🚪ณ ห้อง MS 400 คณะ วจก. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี