ประกาศรายชื่อนักศึกษาภาคพิเศษ โครงการ กศ.บป.ที่ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคกรณีมีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และกรณีมีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 60 ภาคเรียนที่ 1/2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


ตรวจสอบรายชื่อที่นี่