โครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกสู่ตลาดแรงงาน


ภาพกิจกรรม

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการ จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกสู่ตลาดแรงงาน โดยวิทยากรคุณพันธุ์​ทิพย์​ จัทรวัฒน์​ ผู้จัดการโรงแรมปลากาญจน์รีสอร์ท วันจันทร์ที่ 16 พ.ย. 2563 คณะวิทยาการจัดการ