โครงการอบรมบัญชีวิถีใหม่ ภายใต้วิกฤต Covid 19


ภาพกิจกรรม

โครงการอบรมบัญชีวิถีใหม่ ภายใต้วิกฤต Covid 19
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม MS 400(ชั้น 4) อาคารเรียนคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดโดยนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต