โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน


ภาพกิจกรรม

สาขาวิชาการจัดการ ได้จัดอบรมโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกสู่ตลาดแรงงาน 17 พฤศจิกายน 2563