ประชาสัมพันธ์ปฏิทินการสอบประมวลความรู้รายวิชาในสาขาวิชาที่ศึกษา ภาคพิเศษ โครงการ กศ.บป.มหาวิทยาลัย ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (ฉบับปรับปรุง)


ตรวจสอบปฏิทิน