ประกาศรายชื่อนักศึกษาภาคปกติที่ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค กรณีมีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และกรณีมีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 60 ภาคการศึกษาที่ 2/2563


ตรวสอบรายชื่อที่นี่