ประกาศอนุมัติผลการยื่นคำร้องขอมีสิทธิ์สอบปลายภาค สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ โครงการ กศ.บป. กรณีมีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ภาคการศึกษาที่ 2/2563


ตรวจสอบรายชื่อที่นี่