ประกาศเลื่อนวันสอบประมวลความรู้รายวิชาในสาขาวิชาที่ศึกษาและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลฯ ภาคพิเศษ โครงการ กศ.บป.ภาคการศึกษาที่ 2/2563 ครั้งที่ 2


ตรวจสอบรายชื่อที่นี่