การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research)

คณะวิทยาการจัดการ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research)” โดย รศ.นท.ดร.สุมิตร สุวรรณ
📍 วันที่ 25 มิถุนายน 2564 ห้องประชุม MS 212 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
📍และการอบรมผ่านระบบออนไลน์

เอกสารประกอบการอบรม

รับชมเทปบันทึกการอบรมย้อนหลัง