พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย


คณะวิทยาการจัดการ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการ .. พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย เขียนอย่างไรให้ได้รับทุนสนับสนุน และการเขียนบทความเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่
.. ในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔
.. ณ ห้องประชุม MS ๓๑๒ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
.. และการอบรมผ่านระบบออนไลน์
สามารถรับชมวีดีโอย้อนหลังได้ที่. EP1. EP2. EP3. EP4.