การจัดการเรียนการสอน โดยใช้ ICT เป็นฐาน


การจัดการเรียนการสอน โดยใช้ ICT เป็นฐาน

เทคนิคการสร้างห้องเรียนออนไลน์แบบเว็บไซต์ด้วย Google Site เทคนิคการสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom

วิทยากรโดย ดร.พุทธิดา สกุลวิริยกิจกุล

วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุม MS 212 อาคารเรียนรวมคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สามารถรับชมย้อยหลังได้ที่นี่.   EP1.     EP2.       EP3