กำหนดจองและยืนยันรายวิชาผ่านระบบออนไลน์ สำหรับภาคพิเศษ โครงการ กศ.บป.ภาคการศึกษาที่ 2/2564 (ระหว่างวันที่ 1-21 พฤศจิกายน 2564)


ตรวจสอบตารางเรียน