รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2564


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
ประจำปีการศึกษา 2564. แล้วนะ
👉ระดับปริญญาตรี
🎓หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
👉สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
🎓หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
🎓หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
👉สาขาวิชาสื่อใหม่และมัลติมีเดีย
🎓หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
🎓หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.)
สมัครออนไลน์ได้แล้ววันนี้
คลิก Link นี้ได้เลยจ้า