ประกาศรายชื่อนักศึกษาภาคปกติ ที่ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค (กรณีมีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และกรณีมีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 60 ภาคการศึกษาที่ 2/2564


ตรวจสอบรายชื่อที่นี่