ประกาศอนุมัติรายชื่อนักศึกษาภาคพิเศษ โครงการ กศ.บป.ที่ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค กรณีมีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่ต่ำกว่า 60 ภาคการศึกษาที่ 2/2564เพิ่มเติม


ตรวจสอบรายชื่อที่นี่