แบบรายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้


แบบรายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564

Download