การใช้โปรแกรมบัญชีสำหรับผู้ประกอบการขนาดเล็ก


ขอเรียนเชิญ ผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ “การใช้โปรแกรมบัญชีสำหรับผู้ประกอบการขนาดเล็ก”   วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2565 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (306) อาคารเรียนรวมคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดโดย หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี #สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 098-2548681 อ.บุตรศรินทร์