ติดต่อสอบถาม

คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
เลขที่ 70 หมู่ 4 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71190
Tel./Fax. : 0 3453 4074
E-mail : management@kru.ac.th
Facebook.com/mskru.ac