ระบบส่งข้อมูลออนไลน์ คณะวิทยาการจัดการ

 


ส่งแบบสำรวจการจัดการเรียนการสอนภาคปกติ  ภาคฤดูร้อน / ภาคพิเศษ กศ.บป.  ภาคเรียนที่ 3/2563

Download แบบฟอร์มแบบสำรวจการจัดการเรียนการสอน


ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงาน (Work From Home) ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙)

แนวทางการมอบหมายภาระงานแก่บุคลากรในการปฏิบัติงาน (work from home)

Download  แบบเสนอและรายงานภาระงานเพื่อการปฏิบัติราชการที่บ้านพัก  สายวิชาการ

Download  แบบเสนอและรายงานภาระงานเพื่อการปฏิบัติราชการที่บ้านพัก สายสนับสนุนการสอน

  ส่งแบบเสนอและรายงานภาระงานเพื่อการปฏิบัติราชการที่บ้านพัก  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

 


ส่งแบบสำรวจการจัดการเรียนการสอนภาคปกติ  ภาคฤดูร้อน / ภาคพิเศษ กศ.บป.  ภาคเรียนที่ 3/2562

Download แบบฟอร์มแบบสำรวจการจัดการเรียนการสอน