ประกาศผลการสอบประมวลความรู้รายวิชาในสาขาวิชาที่ศึกษา ภาคพิเศษ โครงการ กศ.บป.มหาวิทยาลัย ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1

ตรวจสอบรายชื่อตรงนี้


ผู้ที่สอบไม่ผ่าน ให้ยื่นคำร้องขอสอบในรอบที่ 2 นะคะ