ประกาศรายชื่อนักศึกษาภาคปกติ ที่ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค กรณีมีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และกรณีมีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 60 ภาคเรียนที่ 2/2566

ตรวจสอบรายชื่อ

Read more

ประกาศรายชื่อนักศึกษาภาคพิเศษ โครงการ กศ.บป.ที่ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคกรณีมีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และกรณีมีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 60 ภาคเรียนที่ 2/2566

ตรวจสอบรายชื่อ

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้รายวิชาในสาขาวิชาที่ศึกษาภาคพิเศษ โครงการ กศ.บป.ภาคเรียนที่ 2/2566 ครั้งที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวล กศ.บป. 2-2566 ครั้งที่ 1

Read more