ความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2527 โดยโอนภาควิชาสหกรณ์ จากคณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และภาควิชาเศรษฐศาสตร์ จากคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมเข้าด้วยกันแล้วจัดตั้งเป็นคณะวิชาวิทยาการจัดการ สังกัดวิทยาลัยครูกาญจนบุรี โดยใช้อาคาร 4 เป็นสำนักงานคณะวิชาทำการเปิดสอนนักศึกษาระดับอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจและการจัดการรุ่นแรกในปีการศึกษา 2528 จำนวน 26 คน มีอาจารย์ในสังกัดคณะวิชาจำนวน 6 ท่านประกอบด้วย 6 ภาควิชา ได้แก่

 1. ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ 2. ภาควิชาการตลาด
 2. ภาควิชาสหกรณ์ 4. ภาควิชาบริหารธุรกิจ
 3. ภาควิชาการเงินและการบัญชี 6. ภาควิชาการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์

และได้ทำการเปิดสอนเรื่อยมา จนกระทั่งวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2530 ได้มีการประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาให้คณะวิชาวิทยาการจัดการ เป็นคณะวิชาหนึ่งของวิทยาลัยครูกาญจนบุรี ประกอบด้วย 5 ภาควิชา คือ

 1. ภาควิชาการเงินและการบัญชี
 2. ภาควิชาการตลาด
 3. ภาควิชาการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์
 4. ภาควิชาบริหารธุรกิจและสหกรณ์
 5. ภาควิชาเศรษฐศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ มีพัฒนาการทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง จนสามารถเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 2 ปีหลัง และปริญญาตรี 4 ปี ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ และสาขาศิลปศาสตร์ สายอุตสาหกรรมบริการและสายนิเทศศาสตร์ โดยในปีพุทธศักราช 2535 วิทยาลัยครูทั่วประเทศได้รับพระราชทานนามจาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นสถาบันราชภัฏ คณะวิชาวิทยาการจัดการ จึงเปลี่ยนสภาพเป็นหน่วยงานหนึ่งของสถาบันราชภัฏกาญจนบุรี ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา

ในปี พ.ศ. 2538 มีการพัฒนาวิทยาลัยครูมาเป็นสถาบันราชภัฏได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พุทธศักราช 2538 ส่งผลให้สถาบันราชภัฏกาญจนบุรีเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา สังกัดสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ กระทรวงศึกษาธิการ และได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

โดยมีหัวหน้าคณะ คณบดีและคณบดีรักษาการ จำนวน 12 ท่าน ดังนี้

 1. ผศ.ดร.อนุสรณ์ สรพรหม                    ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526 – 2531
 2. นายประทีป คล้ายสุบรรณ์               ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 – 2534
 3. นายชวลิต สันถวะโกมล                ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 – 2536
 4. นางสาวผกาพรรณ พรหมสาขา ณ สกลนคร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 – 2541
 5. นายบุญเมือง ชูชาติ                      ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 – 2542
 6. ผศ.ดร.นิรมล กิติกุล                      ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 – 2546
 7. นางสาวพรพรรณ เศรษฐธรรม           ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 – 2548
 8. ผศ.ดร.ไพโรจน์ ชลารักษ์                    รักษาการคณบดี ส.ค. 2548 – ต.ค. 2548
 9. ดร.ผดุง อัมพรมุนี                            รักษาการคณบดี พ.ย. 2548 – ธ.ค. 2548
 10. นายประทีป คล้ายสุบรรณ์               ตั้งแต่วันที่ 26 ธ.ค. 2548 – 25 ธ.ค. 2552
 11. ผศ.ธีระพันธ์ โชคอุดมชัย                 ตั้งแต่วันที่ 26 ธ.ค. 2552 – 26 ธ.ค. 2560    รักษาการคณบดี 26 ธ.ค. 2560 – 17 ก.พ. 2561
 1. ดร.บรรจบพร อินดี                        ตั้งแต่วันที่ 18 ก.พ. 2561 ถึงปัจจุบัน

 

สีประจำคณะ

สีม่วง

ปรัชญา

สร้างสรรค์พลังปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

วิสัยทัศน์

คณะชั้นนำด้านวิทยาการจัดการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

 1. ผลิตบัณฑิตและพัฒนาทักษะกำลังคนทุกช่วงวัยให้เอื้อต่อการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการเปลี่ยนแปลงในท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน
 2. ผลิตผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อใช้ในการเพิ่มมูลค่าและพัฒนาเชิงพื้นที่สู่ความยั่งยืน
 3. บูรณาการบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเชื่อมโยงกับการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน
 4. บริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพโดยยืดหลักธรรมาภิบาล