ระเบียบ/ประกาศ


  • ประกาศการเข้าร่วมกิจกรรม พ.ศ.2561 >>> ดาวน์โหลด
  • แนวปฏิบัติในการขอเลื่อนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร >>> ดาวน์โหลด
  • การอนุมัติการขอดำเนินการชมรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2565 >>> ดาวน์โหลด
  • แนวปฏิบัติการแต่งกายของนักศึกษาตามเพศสภาพหรือเพศภาวะหรืออัตลักษณ์ทางเพศไม่ตรงเพศโดยกำเนิด >>> ดาวน์โหลด