ฐานข้อมูลออนไลน์


 •  ฐานข้อมูลเครือข่าย ThaiLis

thailis

ฐานข้อมูลเครือข่าย ThaiLis โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) เป็นการดำเนินการเชื่อมโยงเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนกลาง (Thai Library Network – Metropolitan : Thailinet) เครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (Provincial University Library Network : Pulinet) และสำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย เข้าด้วยกันบนเครือข่าย UniNet เพื่อประโยชน์ในการขยายเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดหน่วยงานอื่นๆ และห้องสมุดประเภทอื่นๆ ในอนาคต ก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพของห้องสมุดอุดมศึกษาและเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ในภูมิภาคเอเซียอาคเนย์ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย โดยนำระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่มาใช้งานห้องสมุด พัฒนาให้เป็นระบบ อัตโนมัติ (Automated Library System) สร้างระบบเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัย เพื่อให้การจัดบริการสารสนเทศมีความครบถ้วนสมบูรณ์และรวดเร็วยิ่งขึ้น เกิดระบบการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

Website : ThaiLis


 • ฐานข้อมูล สหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย(UCTAL)

UCTL

ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมสำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย เพื่อช่วยสนับสนุนการดำเนินงานเกี่ยวกับเลขมาตรฐานสากลของหนังสือ/วารสาร การจัดทำรายการสิ่งพิมพ์สำเร็จรูป การจัดการระเบียนบรรณานุกรม การควบคุมระเบียนรายการหลักฐาน และการใช้รายการร่วมกัน อันจะช่วยรองรับการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ลดความซ้ำซ้อนในการจัดทำรายการบรรณานุกรม และใช้ประโยชน์ในการยืมระหว่างห้องสมุดของสถาบันอุดมศึกษาไทย รวมทั้งอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการ ทั้งนักศึกษา อาจารย์และนักวิชาการในการค้นหาหนังสือที่ต้องการโดยที่ไม่ต้องเข้าเว็บไซต์ของแต่ละห้องสมุด

Website : Union Catalog of Thai Academic Libraries  Download : คู่มือการใช้งานฐานข้อมูล UCTAL


 • ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Gale Virtual Reference Library

Gale Virtual Reference Library

เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  รวบรวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชา Business Technology โดยทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีจำนวน 9 รายชื่อ เพื่อให้บริการกับนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัยและเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย/สถาบันซึ่งจะเป็นประโยชน์กับอาจารย์ นักศึกษาและนักวิจัยในหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัย สามารถเข้าใช้งานภายใต้ระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยได้โดยไม่มีระยะกำหนด

Website :Gale Virtual Reference Library  Download : คู่มือการใช้งานฐานข้อมูอ eBook Gale Virtual Reference Library


 •  ABI/INFORM Complete

ABI/INFORM Complete

เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลทางด้านธุรกิจ การโฆษณา การตลาด เศรษฐศาสตร์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การเงิน ภาษี คอมพิวเตอร์ มากกว่า 1,100 รายชื่อ รวมถึงสารสนเทศของบริษัทต่าง ๆ อีกมากกว่า 60,000 บริษัท และสามารถสืบค้นบทความฉบับเต็มได้จากวารสารทั่วโลกกว่า 800 รายชื่อ

Website : ABI/INFORM Complete   Download : คู่มือการใช้งานฐานข้อมูอนไลน์ ABI/INFORM Complete


 •  ACM Digital Library

ACM Digital Library

เป็นฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าว และเอกสารในการประชุมวิชาการ ที่จัดำโดย ACM (Association for Computing Machinery) ซึ่งเนื้อหาเอกสารประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญ เช่น รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป article reviews และบทความฉบับเต็ม ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1985 – ปัจจุบัน

Website : ACM Digital Library    Download : คู่มือการใช้งานฐานข้อมูอนไลน์ ACM Digital Library


 •  American Chemical Society Journal (ACS)

American Chemical Society Journal (ACS)

เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมบทความ และงานวิจัย จากวารสารทางด้านเคมีและวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องโดยรวบรวมจากวารสารทั้งที่พิมพ์เป็นรูปเล่ม วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Journals) ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นเป็นข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text) และรูปภาพ (Image) ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1996

Website : ACS Publications    Downloadคู่มือการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ American Chemical Society Journal


 • ProQuest Dissertations &Theses : Full Text

ABI/INFORM Complete

ProQuest Dissertations &Theses : Full Text เป็นวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ฉบับเต็ม (Full – Text) ของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา รวมถึงบางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเซีย และแอฟริกา มากกว่า 1,000 แห่ง ประกอบไปด้วยเอกสารฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกและปริญญาโท ตั้งแต่ปี 1997 ถึงปัจจุบัน ไม่น้อยกว่า 1.1 ล้านรายการ และสาระสังเขปวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 2.4 ล้านรายการ

Website : ProQuest Dissertations & Thesis    Download: คู่มือการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ ProQuest Dissertation Theses


 

 • Web of Science

Web of Science

Web of Science เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปพร้อมการอ้างอิงและอ้างถึง ที่ครอบคลุมสาขาวิชาหลักทั้งวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ จากวารสารประมาณ 9,200 รายชื่อ ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 2001 – ปัจจุบัน

Website : Web-Of-Science    Download : คู่มือการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ Web of Science


 •  Springer Link – Journal

Springer Link - Journal

Springer Link – Journal เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครอบคลุมวารสาร จำนวนเอกสารฉบับเต็ม 1,130 ชื่อ ข้อมูลปี 1997 – ปัจจุบัน ระยะเวลาให้บริการ 1 พ.ย. 2556 – 31 ต.ค. 2557

website : SpringerLink   Download : คู่มือการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ Springer Link-Journal


 • Emerald Management

Emerald Management

Emerald Management เป็นฐานข้อมูลครอบคลุมสาขาวิชาทางด้านการจัดการ ได้แก่ การเงินและการบัญชีระบบอัตโนมัติขั้นสูง งานวิจัยเชิงคุณภาพการเงินและการบัญชี กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ เศรษฐศาสตร์การศึกษา ข้อปฏิบัติในการลงทุน รูปแบบนโยบายการคลัง ธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการรูปแบบการประเมินและตรวจสอบด้านการเงิน ธุรกิจศึกษาภูมิภาคเอเซีย ประวัติศาสตร์การจัดการ บทวิเคราะห์ธุรกิจข้ามชาติ การสร้างแบบจำลองในการบริหารจัดการ การบริหารจัดการการค้าปลีกและการกระจายสินค้าระหว่างประเทศ การดูแลกำกับกิจการ ยุทธศาสตร์ด้านธุรกิจ บทความเกี่ยวกับตัวชี้วัดความเป็นเลิศทางธุรกิจและการพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืน และงานวิจัยด้านพฤติกรรมของผู้ประกอบการ

Website : Emeral-Insight    Download : คู่มือการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ Emerald Insight


 • EBSCOHOST

EBSCOHOST นวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการและการสืบค้นฐานข้อมูลจำนวน 11 ฐานข้อมูล ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ดำเนินการบอกรับเพื่อให้บริการกับมหาวิทยาลัย/สถาบันทั้ง 78 แห่ง อาทิเช่น

1. ฐานข้อมูล ScienceDirect
2. ฐานข้อมูล Proquest Dissertation
3. ฐานข้อมูล ISI Web of Science
4. ฐานข้อมูล W.H.Wilson
5. ฐานข้อมูล Education Research Complete
6. ฐานข้อมูล Computer Applied Science Complete
7. ฐานข้อมูล Communication Mass Media Complete
8. ฐานข้อมูล Academic Search Complete
9. ฐานข้อมูล Business Source Complete
10.  ฐานข้อมูล CINAHL Complete
11. 
ฐานข้อมูล Legal Source

ทั้งนี้ยังรวมถึงฐานข้อมูล EBSCO eBooks (NetLibrary) ผ่านช่องทางการสืบค้นเดียว (Single Search)

Website : EBSCOhost – EBook   Download : คู่มือการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ EBSCO HOST

Website : EBSCOhost – Research Database


 • ระบบฐานข้อมูลจัดการความรู้กฎหมาย

thailaw

ระบบฐานข้อมูลจัดการความรู้กฎหมาย กฎหมายสำคัญ ประกอบด้วย รัฐธรรมนูญฯ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฯ, ประมวลกฎหมายฯ, พระราชบัญญัติ, พระราชกำหนด, พระราชกฤษฎีกา, ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ฯลฯ, คำพิพากษาศาลฎีกาที่น่าสนใจ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2475 – ปัจจุบัน, กฎหมายภาษาอังกฤษ, คำอธิบายกฎหมาย, คำอธิบายนิยามศัพท์กฎหมาย, รวมข้อสอบพร้อมธงคำตอบเนติบัณฑิต, อัยการ, ผู้พิพากษา

Website : http://www.lawwebservice.com/lawsearch/    รหัสใช้งานฐานข้อมูล ติดต่อขอรับได้ที่ชั้น 3 หอสมุดกลาง หรือ โทร 5802


 • ฐานข้อมูล iG Library

ฐานข้อมูล IG Library ครอบคลุมสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ การจัดการธุรกิจ  คอมพิวเตอร์ นโยบายสาธารณะ การบริหารเชิงกุลยุทธ์ การท่องเที่ยว ภาษา เป็นต้น สามารถ Copy, Print, มี Dictionary และสามารถแปลเป็นภาษาต่าง ๆ ได้กว่า 40 ภาษา พร้อมเครื่องมือต่าง ๆ

Website : http://portal.igpublish.com/iglibrary/search/main?2    Download : คู่มือการใช้งานฐานข้อมูล IG Library