ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

สร้างสรรค์พลังปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

วิสัยทัศน์

คณะชั้นนำด้านวิทยาการจัดการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

  1. ผลิตบัณฑิตและพัฒนาทักษะกำลังคนทุกช่วงวัยให้เอื้อต่อการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการเปลี่ยนแปลงในท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน
  2. ผลิตผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อใช้ในการเพิ่มมูลค่าและพัฒนาเชิงพื้นที่สู่ความยั่งยืน
  3. บูรณาการบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเชื่อมโยงกับการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน
  4. บริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพโดยยืดหลักธรรมาภิบาล