โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี และวินัยของชาติ อ.พนมทวน


เมื่อวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี และวินัยของชาติ
(การสร้างคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการ คณะวิทยาการจัดการ) กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมตามหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการ
กิจกรรมที่ 3.2 อบรมการให้ความรู้ปลูกจิตสำนึกด้านจิตอาสา/สร้างอาชีพ
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพนมทวน ตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี