กิจกรรม “สานสัมพันธ์ศิษย์เก่า พี่พบน้อง” ประจำปี 2565


บรรยากาศการการซ้อมใหญ่รับปริญญาบัตรของบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 – 2562  ณ อาคารเรียนรวมคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี