สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ

 


 

อาจารย์ในหลักสูตร            รายละเอียดหลักสูตร               Facebook หลักสูตร         VTR


อาจารย์วิยะดา พลชัย
E-mail: pastorpollachai@kru.ac.th
ดร.ธงชัย เหมือนชู
E-mail: tongchai@kru.ac.th
ผศ.นิรุตต์ จรเจริญ
E-mail: jorncharoen@kru.ac.th
Facebook : ใครอยากเป็น ผศ. ยกมือขึ้น
ดร.ณรงค์ พันธ์คง
E-mail: j.narongpk@kru.ac.th
ผศ.มาลินีคําเครือ
E-mail: malinee2729@kru.ac.th
อาจารย์พิศาล คงเอียด
E-mail: pisan_khongaed@kru.ac.th