สาขาวิชาการจัดการ


อาจารย์ในหลักสูตร            รายละเอียดหลักสูตร               Facebook หลักสูตร        VTR


ผศ.ดร.นัสทยา ชุ่มบุญชู
E-mail: drnuttaya@kru.ac.th
อาจารย์มรกต โกมลดิษฐ์
E-mail: morakot@kru.ac.th
อาจารย์มัทนียา พิทักษ์ชูโชค
E-mail: mattaneeya@kru.ac.th
อาจารย์รัญชิดา ดาวเรือง
E-mail: runchida@kru.ac.th