สาขาวิชาการตลาดสมัยใหม่


อาจารย์ในหลักสูตร            รายละเอียดหลักสูตร               Facebook หลักสูตร        VTR


 

 

อาจารย์ศุภลักษณ์ ฉินตระกาล
E-mail: Suphalakchinchin@kru.ac.th
อาจารย์ฝน นนทโกวิท
E-mail: fon@kru.ac.th
อาจารย์สายสวาท ธนะภูมิ
E-mail: aj.saisawat@kru.ac.th
อาจารย์จุฑาภรณ์ เหมือนชู
E-mail:  jutaporn@kru.ac.th