สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่


อาจารย์ในหลักสูตร            รายละเอียดหลักสูตร               Facebook หลักสูตร     VTR


อาจารย์ฐิติยาวรดา  กันภัย
E-mail: thitiyaworada@kru.ac.th
ผศ.ดร.สรรค์ชัย  กิติยานันท์
E-mail: sanchai@kru.ac.th