สาขาวิชาท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์


อาจารย์ในหลักสูตร            รายละเอียดหลักสูตร               Facebook หลักสูตร        VTR


ดร.เศกสิทธิ์ ปักษี
E-mail: sakesitp@kru.ac.th
ดร.บรรจบพร อินดี
E-mail: banchobporn09@kru.ac.th
ดร.ศรเพชร ยิ่งมี
E-mail: sornpech@kru.ac.th
อาจารย์สายใจ รัตนสัจธรรม
E-mail: rsaichai@kru.ac.th
อาจารย์ชนกนันท์ นราแก้ว
E-mail: chanoknan333@kru.ac.th