สาขาวิชาผู้ประกอบการและนวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยว


อาจารย์ในหลักสูตร           รายละเอียดหลักสูตร               Facebook หลักสูตร        VTR


 

อาจารย์รัฐทิตยา หิรัณยหาด
E-mail: rattitaya@kru.ac.th
ดร.ณัฐวุฒิ วิทา
E-mail: nattawutwita@kru.ac.th
ดร.ธงชัย เหมือนชู
E-mail: tongchai@kru.ac.th
อาจารย์ศุภกิจ จงศักดิ์สวัสดิ์
E-mail: suppakit@kru.ac.th