หลักการสื่อใหม่และมัลติมีเดีย


ตำรา  หลักการสื่อใหม่และมัลติมีเดีย

โดย  รองศาสตราจารย์ ดร.ติกาหลัง สุขกุล

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
2565

Dowload Full Paper

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *