ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้รายวิชาวิชาในสาขาวิชาที่ศึกษา ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2566 ครั้งที่ 2

ตรวจสอบรายชื่อ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *