ประกาศอนุมัติผลรายชื่อนักศึกษาภาคปกติ ขอมีสิทธิ์สอบปลายภาค กรณีมีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ภาคเรียนที่ 2/2566

ตรวจสอบรายชื่อ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *