หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

 


อาจารย์ในหลักสูตร            รายละเอียดหลักสูตร               Facebook หลักสูตร                    VTR


ผศ.ศิริรัตน์ เช็งเส็ง
E-mail: sirirat9944@kru.ac.th
ผศ.ดร.ขวัญนรี กล้าปราบโจร
E-mail: kwannaree2992@kru.ac.th
ดร.ธฤตาภา ปานบ้านเกร็ด
E-mail: tritapa@kru.ac.th
ดร.ฐิติพร พระโพธิ์
E-mail: amthitiporn@kru.ac.th
อาจารย์สร้อยเพชร ลิสนิ
E-mail: lissa@kru.ac.th
อาจารย์ศิริพร ห้วยแก้ว
E-mail: siriporn2546@kru.ac.th
อาจารย์บุตรศรินทร์ แสงสว่าง
E-mail: ajae@kru.ac.th
อาจารย์จิรัชญา ศีลสัตยาวงศ์
E-mail: aj.jirachaya@kru.ac.th