กิจกรรม “สานสัมพันธ์ศิษย์เก่า พี่พบน้อง” ประจำปี 2565

บรรยากาศการการซ้อมใหญ่รับปริญญาบัตรของบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 – 2562  ณ อาคารเรียนรวมคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ภาพบัณฑิต(หมู่เรียน)ประจำปีการศึกษา 2560 – 2562 ซ้อมรับปริญญาบัตร 31 ส.ค. 65 ซ้อมรับปริญญาบัตร 30 ส.ค. 65

Read more

โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี และวินัยของชาติ อ.พนมทวน

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี และวินัยของชาติ (การสร้างคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการ คณะวิทยาการจัดการ) กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมตามหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการ กิจกรรมที่ 3.2 อบรมการให้ความรู้ปลูกจิตสำนึกด้านจิตอาสา/สร้างอาชีพ

Read more