หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต


อาจารย์ในหลักสูตร           รายละเอียดหลักสูตร                Facebook หลักสูตร                VTR


 

รศ.ดร.ติกาหลัง สุขกุล
E-mail: tikalang@kru.ac.th
อาจารย์ธนภรณ์ เพชรินทร์
E-mail: thanaporn@kru.ac.th
อาจารย์ฒวีพร โตวนิช
E-mail: t_towanit@kru.ac.th
ผศ.พัชรินทร์ บุญสมธป
E-mail: patcharin.b@kru.ac.th
ผศ.ดร.พชรณัฎฐ์ ไค่นุ่นภา
E-mail: phacharanat@kru.ac.th