ประกาศรายชื่อนักศึกษาภาคปกติ ที่ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค กรณีขาดเรียนน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และกรณีมีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 60 ภาคการศึกษาที่ 1/2565

[pdf-embedder url=”https://ms.kru.ac.th/wp-content/uploads/2022/10/ประกาศ-มส.ภาคปกติ-1-2565.pdf” title=”ประกาศ มส.ภาคปกติ 1-2565″]